Μείωση του ποσοστού ξένων υλών, αλλά και των πράσινων φύλλων που βάφουν την ίνα, υποβαθµίζουν το κυτίο του χρώµατος και κατά συνέπεια την ποιότητα του εκκοκκισµένου και τελικά την τιµή που απολαµβάνει ο βαµβακοπαραγωγός έχει σκοπό η αποφύλλωση.

Ένα αποφυλλωµένο βαµβάκι έχει λιγότερη υγρασία, εκκοκκίζεται εύκολα, γρήγορα και χρειάζεται λιγότερο καθαρισµό, ενώ αντίθετα το µη αποφυλλωµένο έχει ως συνέπεια τη µείωση του µήκους της ίνας και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του ποσοστού κοντών ινών και του αριθµού των neps.

Ανοιγµα των ανώριµων καρυδιων δινει καραµελα
Σωστός χρόνος επέµβασης όταν ένα ραγισµένο µισάνοιχτο καρύδι πρώτης θέσης απέχει 4-5 γόνατα από το τελευταίο συγκοµίσιµο καρύδι της κορυφής

Ο σωστός χρόνος της αποφύλλωσης είναι το κλειδί, ώστε να µην υπάρξουν παρενέργειες όπως η καραµελοποίηση και η µείωση της παραγωγής που προκαλείται από πρόωρη αποφύλλωση. Σηµειώνεται ότι η «καραµέλα» προέρχεται από το άνοιγµα ανώριµων καρυδιών. Βασικό λάθος που κάνουν πολλοί βαµβακοπαραγωγοί είναι η µαζική αποφύλλωση σε όλα τα αγροτεµάχια εντός 2-3 ηµερών, ενώ θα έπρεπε να προσδιορίζεται ο σωστός χρόνος αποφύλλωσης για κάθε αγροτεµάχιο ξεχωριστά. Έτσι για έναν παραγωγό µε πολλά βαµβακοχώραφα, µπορεί να ξεκινά η αποφύλλωση στα πρώιµα βαµβάκια, για παράδειγµα  στις 15 Σεπτεµβρίου και να ολοκληρώνεται στα όψιµα µετά από 15-20 µέρες, δηλαδή 5 Οκτωβρίου.

Ο σωστός χρόνος της αποφύλλωσης µπορεί να προσδιοριστεί µε πολλούς τρόπους, ωστόσο σύµφωνα µε γεωπόνους και παραγωγούς, οι δύο πιο εύκολοι τρόποι είναι οι παρακάτω:

1ος τρόπος: ο γενικός κανόνας για αποφύλλωση είναι όταν έχει ανοίξει το 60% των καρυδιών. Επειδή ο παραγωγός συνήθως υπερεκτιµά ή υποεκτιµά το ποσοστό ανοίγµατος, πρέπει να µπει στο χωράφι (σε τουλάχιστον 10 σηµεία) και να µετρήσει πόσα καρύδια υπάρχουν σε ένα µέτρο φυτείας, και πόσα ανοιχτά.

2ος τρόπος: η καλύτερη πρακτική για το αν η βαµβακοφυτεία είναι έτοιµη για αποφύλλωση, είναι µε τον προσδιορισµό του αριθµού γονάτων πάνω από το ραγισµένο καρύδι.. Υπάρχει πάντα µόνο ένα ραγισµένο (µισάνοιχτο) καρύδι πρώτης θέσης, στο φυτό. Όταν αυτό απέχει 4-5 γόνατα από το τελευταίο συγκοµίσιµο καρύδι της κορυφής, τότε είναι ο σωστός χρόνος για την επέµβαση.

 KABUKI 2,5EC Για Γρήγορη και Αποτελεσµατική Αποφύλλωση

 Η αποφύλλωση στο βαµβάκι είναι µια απαραίτητη επέµβαση διότι επιτυγχάνουµε µείωση της έκθεσης της παραγωγής σε τυχόν αντίξοες καιρικές συνθήκες, µείωση του σαπίσµατος των καρυδιών, ελαχιστοποίηση του κινδύνου «καραµέλας», ταχύτερη µηχανοσυλλογή χωρίς απώλειες µε ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό συλλογής στο «1ο χέρι» και συγκοµιδή υψηλής ποιότητας βαµβακιού µε λίγες ξένες ύλες που µπορεί να αποθηκευτεί χωρίς µετασυλλεκτικά προβλήµατα. 

Τα κλειδιά για επιτυχηµένη αποφύλλωση της βαµβακοκαλλιέργειας είναι: 

■ ο σωστός χρόνος αποφύλλωσης (σωστό στάδιο καλλιέργειας). 

■ σωστή χρήση αποφυλλωτικών (δοσολογίας και όγκου ψεκαστικού υγρού). 

■ κατάλληλες καιρικές συνθήκες εφαρµογής αποφυλλωτικών. 

Για την αποφύλλωση του βαµβακιού η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ προτείνει το αποφυλλωτικό KABUKI 2,5EC για τη γρήγορη και αποτελεσµατική νέκρωση και πτώση των φύλλων.

Ταυτότητα και τρόπος δράσης KABUKI 2,5EC  

Το KABUKI 2,5EC ανήκει στη χηµική οµάδα των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια) που παρεµποδίζουν τη δράση του ενζύµου οξειδάση του πορφυρινογόνου (protoporphyrinogen, PPO). Το ένζυµο αυτό καταλύει την παραγωγή πρωτοπορφυρίνης, η οποία είναι απαραίτητη για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των κυττοχρωµάτωv. 

Παρεµποδίζει τη δράση του ενζύµου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου και προκαλεί τη συσσώρευση της πρωτοπορφυρίνης στις µεµβράνες των κυττάρων, µε αποτέλεσµα την καταστροφή τους. Η ζηµιά που προκαλεί στα πράσινα µέρη του βαµβακιού ενεργοποιεί την παραγωγή αιθυλενίου από το φυτό, µε αποτέλεσµα τη γρηγορότερη αποφύλλωσή του. 

Πλεονεκτήµατα του KABUKI 2,5 EC. 

■ Επιταχύνει το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών. 

■ ∆ιευκολύνει τη µηχανοσυλλογή.  

■ Μειώνει το ποσοστό ξένων υλών και τον χρωµατισµό της ίνας.  

■ Αποφεύγεται το σάπισµα και η καραµελοποίηση των καρυδιών.  

■ Συντελεί στην καλύτερη ποιότητα βαµβακιού. 

 Χρήστος Τέγος:  Υπεύθυνος Ανάπτυξης  Καλλιεργειών,


ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΜΕ SPOTLIGHT® C

Γρήγορη συγκοµιδή και καθαρή ίνα

 Κατάλληλος χρόνος επέµβασης όταν υπάρχυν περίπου 70% ώριµα καρύδια και το 40-50% να έχουν ανοίξει

Το επιστέγασµα µιας πετυχηµένης χρονιάς στην καλλιέργεια του βαµβακιού επιτυγχάνεται µε την αποφύλλωση.

Η αποφύλλωση του βαµβακιού, είναι µια απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική που επιτρέπει τη συγκοµιδή καθαρού σύσπορου βαµβακιού, χωρίς ξένες ύλες (φύλλα κλπ).

Με την αποφύλλωση επιτυγχάνουµε:

■ Μεγαλύτερη συγκοµιζόµενη ποσότητα
στο πρώτο χέρι

■ Καλύτερη αποθηκευτική ικανότητα

■ Καθαρή και ποιοτική ίνα.

Το Spotlight® C είναι µια φυτορρυθµιστική ουσία που χρησιµοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαµβακιού. Περιέχει 240 g/L carfentrazone-ethyl, µια ουσία που δρα παρεµποδίζοντας τη βιοσύνθεση του ενζύµου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen – oxidase), ενός βασικού ενζύµου για τη βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin). ∆ηλαδή, διακόπτει ένα στάδιο στη σύνθεση της χλωροφύλλης, προκαλώντας καταστροφή των κυτταρικών µεµβρανών και αύξηση της παραγωγής αιθυλενίου.     
Η αύξηση των επίπεδων αιθυλενίου στο φυτό προάγει την πτώση των φύλλων µιας και σηµατοδοτεί την έναρξη της ωρίµανσής τους

ΣΩΣΤOΣ ΧΡOΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ SPOTLIGHT® C

Η αποφύλλωση του βαµβακιού απαιτεί συγκεκριµένο χρόνο εφαρµογής, προκειµένου να είναι αποτελεσµατική. Ο σωστός χρόνος εφαρµογής απαιτεί το σωστό συνδυασµό µεταξύ ώριµων καρυδιών και ποσοστού ανοιγµένων καρυδιών. Έτσι, θα πρέπει να έχουµε περίπου 70% ώριµα καρύδια και τουλάχιστον το 40-50% των καρυδιών να έχουν ανοίξει. Τότε είναι η κατάλληλη στιγµή για την επέµβαση. Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουµε την ωριµότητα του καρυδιού είναι η εγκάρσια τοµή και παρατήρηση των σπόρων στο εσωτερικό του καρυδιού. Το καρύδι θεωρείται ώριµο όταν το περισπέρµιο έχει αρχίσει και διακρίνεται ευκρινώς, δηλαδή έχει αλλάξει χρώµα και αρχίζει και µαυρίζει. Όσο περισσότερο µαύρο το περισπέρµιο, τόσο πιο ώριµος είναι ο σπόρος και εποµένως και το καρύδι

ΣΥΝΘHΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ SPOTLIGHT® C

Καθοριστικός παράγοντας είναι η θερµοκρασία. Ζεστός καιρός (> 15οC) και ηλιοφάνεια για τις επόµενες 4-5 µέρες που θα ακολουθήσουν την εφαρµογή, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για επιτυχηµένη και γρήγορη αποφύλλωση.

Η φυσιολογική κατάσταση του φυτού είναι επίσης σηµαντική. Φυτά υγιή, χωρίς στρες και φύλλα πράσινα που βρίσκονται σε φάση µεταβολισµού ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποφύλλωση.

Ο συνδυασµός επίσης του Spotlight® C µε ένα σκεύασµα Ethephon, προωθεί το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον επιµεληµένο ψεκασµό. Καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό έτσι ώστε να φτάσει σε όλα τα φύλλα είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχηµένη αποφύλλωση.

Πηγή : Agronews.gr

5% έκπτωση στην 1η σας παραγγελία με αγορές άνω των 100!

Θα σας στείλουμε εκπτωτικό κουπόνι, αρκεί να καταχωρίσετε παρακάτω το όνομα και το email σας!