Ο ρόλος του Αζώτου (N)

Το Άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων. Προωθεί την ανάπτυξη της καλλιέργειας και για αυτό θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του Αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου (ποσοστό κοντά στο 75%) κατανέμεται στον καρπό και επομένως αφαιρείται από το έδαφος μετά τη συγκομιδή.

Η σημασία της αζωτούχου λίπανσης στο καλαμπόκι

Το άζωτο προσλαμβάνεται απ’ το φυτό σαν ΝΟ3και ΝΗ4+ ιόν.

Η συνολική ποσότητα αζώτου που εμπεριέχεται στο έδαφος εξαρτάται κυρίως από την οργανική ουσία που επηρεάζεται από το κλίμα, τη βλάστηση, τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους  και τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζει ο παραγωγός.

Στα εδάφη το άζωτο βρίσκεται ως:

Απαραίτητη κρίνεται η επαναλαμβανόμενη αζωτούχος λίπανση κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου καθώς το άζωτο προσλαμβάνεται πολύ εύκολα και γρήγορα από το φυτό.
Τα νιτρώδη-νιτρικά λιπάσματα χρησιμοποιούνται μόνο για επιφανειακή λίπανση των φυτών, αλλά χαρακτηρίζονται από πολλές απώλειες.
Τα αμμωνιακά λιπάσματα συγκρατούνται από τα κολλοειδή του εδάφους, και παραλαμβάνονται σταδιακά από το φυτό. Είναι επιθυμητό, ένα μέρος του Ν στο λίπασμα να είναι άμεσα διαθέσιμο και το μεγαλύτερο μέρος όμως να ελευθερώνεται σε βάθος χρόνου.

Για να καλυφθούν οι εκάστοτε ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο, γίνεται συνήθως κατανομή της λίπανσης μέσα στη καλλιεργητική περίοδο.

Προτιμώνται αμμωνιακά λιπάσματα κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και γίνεται συμπληρωματική επιφανειακή λίπανση με νιτρικά λιπάσματα.

Σημασία σταθεροποιητών στα αζωτούχα λιπάσματα

Αναστολείς νιτροποίησης- Αναστολέας ουρεάσης SMART MAX της FERTIKOM

Η νιτροποίηση είναι μία φυσική διεργασία βιολογικής οξείδωσης των αμμωνιακών στοιχείων (NH3 και NH4+) σε νιτρώδες (NO2) και στη συνέχεια σε νιτρικό (NO3) με την βοήθεια βακτηρίων Nitrosomonas και Nitrobacter. Οι αναστολείς νιτροποίησης παρεμποδίζουν τη δράση των βακτηρίων Nitrosomonas και την παραγωγή νιτρικής μορφής αζώτου. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου ώστε το φυτό να προλάβει την απορρόφησή του πριν εκπλυθεί ή απονιτροποιηθεί.

Η ουρία μέσω της υδρόλυσης στο έδαφος και την παρουσία του ενζύμου της ουρεάσης μετατρέπεται σε αμμωνιακή μορφή (NH3) και συγκρατείται από τα κολλοειδή του εδάφους. Μέρος όμως του αζώτου της ουρίας μπορεί υποστεί απώλειες ως αέρια αμμωνία ειδικά και όταν συντρέχουν ευνοϊκές συνθήκες (μη επαρκής ενσωμάτωση ουρίας, υπολείμματα καλλιεργειών, υψηλή θερμοκρασία, υψηλό pH κτλ) Οι αναστολείς ουρεάσης είναι ουσίες που μειώνουν προσωρινά τη δραστικότητα του ενζύμου της ουρεάσης και επιβραδύνουν την ταχύτητα υδρόλυσης της ουρίας, μειώνοντας τις απώλειες εξαέρωσης που μπορεί να φθάσουν και να ξεπεράσουν το 40%.

Η σημασία της αζωτούχου λίπανσης στο καλαμπόκι

Ο σταθεροποιητής SMART MAX είναι ένας προηγμένος τεχνολογικά συνδυασμός που δρα ως αναστολέας νιτροποίησης και ουρεάσης.

Σημασία αζωτούχου λίπανσης στη καλλιέργεια καλαμποκιού

Το Άζωτο είναι στοιχείο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες και βοηθάει το φυτό του καλαμποκιού να μεγιστοποιήσει την ποσότητα της ξηράς ουσίας. Η εφαρμογή του Αζώτου στη βασική και την επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού διασφαλίζουν την ομαλότερη παροχή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Η κύρια περίοδος απορρόφησης των θρεπτικών αυτών στοιχείων εντοπίζεται μεταξύ των σταδίων του καλαμποκιού από τα 6 σχηματιζόμενα φύλλα μέχρι και την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας. Επομένως, η εφαρμογή των λιπασμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε η καλλιέργεια να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τη στιγμή που τα χρειάζεται και ανάλογα βέβαια με τις πρακτικές λίπανσης που ακολουθεί ο κάθε παραγωγός (επιφανειακή εφαρμογή ή υδρολίπανση). Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται λοιπών η σταδιακή θρέψη του φυτού με άζωτο καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου για τη μεγιστοποίηση των τελικών αποδόσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση σταθεροποιημένων λιπασμάτων που μειώνουν σημαντικά τις παράπλευρες απώλειες κατά τη λίπανση.

Συμπτώματα έλλειψης αζώτου

Η τροφοπενία αζώτου εμφανίζονται πρώτα στα παλιά φύλλα. Η ανάπτυξη των φυτών που πάσχουν παρεμποδίζεται και η βλάστηση είναι αραιή. Τα φύλλα γίνονται ομοιόρφα ανοιχτά πράσινα. Τα γηραιότερα φύλλα εμφανίζουν έναν κίτρινο αποχρωματισμό στο κάτω μέρος τους και εξελίσσεται σε νέκρωση η οποία ξεκινάει από τις άκρες των φύλλων.

Η σημασία της αζωτούχου λίπανσης στο καλαμπόκι

Πηγές

5% έκπτωση στην 1η σας παραγγελία με αγορές άνω των 100!

Θα σας στείλουμε εκπτωτικό κουπόνι, αρκεί να καταχωρίσετε παρακάτω το όνομα και το email σας!